TH | EN

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเรียนรู้จากผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานศึกษา


วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเรียนรู้จากผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานศึกษา กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา มะหิเมือง ประธานโครงการ โดยวิทยากร อาจารย์จิราพร พลายมณี กล่าวบรรยายหลักการสำคัญของการเขียนแผนการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว