TH | EN

วันที่ 8 มิ.ย.60 ณ ห้อง ประชุม 1124 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุมการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีพครู


วันที่ 8 มิ.ย.60 ณ ห้อง ประชุม 1124 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุมการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีพครู เพื่อมอบนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเอกสารการสอนรายวิชาชีพครูใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้มีเอกสาร ตำรา หนังสือประกอบการเรียนการสอน พร้อมจัดทำคู่มือปฏิบัติการการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูได้แสดงศักยภาพด้านความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอนและเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป