TH | EN

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การสร้างสื่อพร้อมใช้เพื่อการสอนภาษาไทยในยุคดิจิทัล"


สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การสร้างสื่อพร้อมใช้เพื่อการสอนภาษาไทยในยุคดิจิทัล" เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Bianca โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รู้จักและเข้าใจหลักการสร้างสื่อเพื่อการสอนภาษาไทยในยุคดิจิทัล ตลอดจนสามารถผลิตสื่อที่พร้อมใช้ได้หลังเสร็จอบรม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นิพาดา ไตรรัตน์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม