TH | EN

วันจันทร์ที่12 มิถุนายน2560 สาขาการศึกษาปฐมวัย จัด การประชุมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา


วันจันทร์ที่12 มิถุนายน2560 สาขาการศึกษาปฐมวัย จัด การประชุมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วิทยากร โดย 
ผศ.ดร.รัศมี ตันเจริญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาจารย์ ดร.จินตนา สุขสำราญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อาจารย์ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา