TH | EN

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และกิจกรรมอื่นๆของโครงการ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และกิจกรรมอื่นๆของโครงการ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา