TH | EN

1 กรกฏาคม 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ ในกิจกรรมย่อย การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกข้อสอบสำหรับครูผู้สอนเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์


1 กรกฏาคม 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ ในกิจกรรมย่อย การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกข้อสอบสำหรับครูผู้สอนเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์