TH | EN

14 กรกฎาคม 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


14 กรกฎาคม 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว (เครือข่ายการศึกษาประชารัฐ) ณ โรงแรมธนาสิริโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสระแก้ว