TH | EN
วันอาทิตย์, 21 ธันวาคม 2557 00:00

office365

รายงานการพัฒนาตนเอง 2/2559
                 แบบฟอร์ม 1
                 แบบฟอร์ม 2
                 แบบฟอร์ม 3
                 แบบฟอร์ม 4


สายวิชาการ

Mrs. Abigail MeladEssien      
                                                  อาจารย์ ดร.วิภาดา  ประสารทรัพย์

ผศ.ดร.สุชีรา  มะหิเมือง                                                           อาจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง

ผศ.ภาวิณี  โฆมานะสิน                                                            อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร

ผศ.สิริมณี  บรรจง                                                                   อาจารย์ ดร.อารยา  ลี

อาจารย์ ดร. ดวงกมล  ฐิติเวส                                                   อาจารย์กลัญญู  เพชราภรณ์

อาจารย์ ดร. อินทิรา  รอบรู้                                                       อาจารย์กัลย์ชีรา  อ้นขวัญเมือง

อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  วารี                                                         อาจารย์ธรรศนันต์  อุนนะนันทน์

ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป                                                               อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร

อาจารย์ธีราภรณ์ พรายเล็ก                                                       อาจารย์วิภาวรรณ เอกวรรณัง

ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ                                                       ดร.เจษฎา ราษฎร์นิยม

ผศ.ปรมาภรณ์  สุกใส                                                              ผศ.มนมนัส  สุดสิ้น

ผศ.สุวิทย์ สว่างโรจน์                                                              รศ. ดร.ฤาเดช  เกิดวิชัย

รศ. ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ                                                        รศ.บรรพต  พรประเสริฐ

อาจารย์ ดร.เตือนใจ ดลประสิทธิ์                                              อาจารย์ ดร.ทับทิมทอง กอบัวแก้ว

อาจารย์กรกมล ชูช่วย                                                              อาจารย์กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์

อาจารย์กุลทราภรณ์  สุพงษ์                                                     อาจารย์จุฬาลักษณ์ ยิ้มดี

อาจารย์ชมพูนุท  ลิ้มเลิศมงคล                                                 อาจารย์ชัยวัฒน์  จิวพานิชย์

อาจารย์ณัฐกา   สุทธิธนกุล                                                      อาจารย์ตีรวิชช์  ทินประภา

อาจารย์ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์                                                     อาจารย์ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์

อาจารย์ธีราภรณ์  พรายเล็ก                                                     อาจารย์ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา

อาจารย์บุญฤดี  อุดมผล                                                          อาจารย์ปุณยพล  จันทร์ฝอย

อาจารย์ผาณิต  เย็นแข                                                           อาจารย์ภาณุวัฒน์  ศิวะสกุลราช

อาจารย์มาลัย  ประดับศรี                                                         อาจารย์รุ่งโรจน์  ตรงสกุล

อาจารย์วัชระ สังโขบล                                                            อาจารย์วาริยา พุทธปฏิโมกข์

อาจารย์วีรพจน์  รัตนวาร                                                         อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง

อาจารย์สมหมาย ปวะบุตร                                                       อาจารย์สำราญ  ปิ่นทอง 

อาจารย์สิริอร จุลทรัพย์                                                           อาจารย์สุธิรา ทรัพย์เจริญ


สายสนับสนุนวิชาการ


นางกฤตติกา  ไกรแก้ว                                                             นางสาวกัลยา  สายประสิทธิ์

นางสาวกาญจนา  ดีพรม                                                         นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร

นางสาวปรารถนา  บัวดิศ                                                         นางสาวภัทรพร  หัสดี

นางสาวเมศินี  อยู่ยั่งยืน                                                           นางสาวสุทธิดา นางแสน

นางสาวไสวรินทร์  มูลจันทร์หอม                                               นายหัสถชัย  นวนประสงค์

นายอำไพร  เพชร์ว่าว                                                              นางสาวเครือมาศ ประทุมมาศ

นางสาวศิวพร จันทโชติ

Last modified on วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2559 10:09