TH | EN

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ


                                                         

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดนางสาว อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการทาวิจัยเชิงปฎิบัติการในชั้นเรียนของครู สาหรับบริการวิชาการแก่ครูในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 4810 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2558 08:03