TH | EN

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคุณลักษณะผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ 


เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมระนองการ์เด้น จังหวัดระนองคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคุณลักษณะผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาของจังหวัดระนอง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนทั้งสิ้น ๘๕ คน ในการนี้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจากท่านปรีชา บัวกิ่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการเปิดพิธี โดยมี อาจารย์ ดร.อารยา ลี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 3611 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2558 09:20