TH | EN

จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการศึกษา”
     เมื่อวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการศึกษา” สาหรับอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมี อาจารย์ธีรารัตน์ ทิพย์จรัสเมธา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อนาความรู้ไปใช้ในงานวิชาการ หรือประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปสู่การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนับเป็นการขับเคลื่อนการทางานของคณะครุศาสตร์ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู และชุมชน ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งคณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ อาจารย์ ดร.โสภิตา สุวุฒโฑ และ ดร.ภราดร เสถียรไชยกิจ มาบรรยายในหัวข้อ ดังนี้
1) การอภิปราย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
2) การอภิปราย เรื่อง เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator
3) การอภิปราย เรื่อง เทคนิคการวาดภาพให้เป็นเวกเตอร์
4) การอภิปราย เรื่อง วิธีการทาโลโก้
5) การอภิปราย เรื่อง การสร้างรูปทรง การวางภาพ การใช้สี และเทคนิคอื่นๆ
6) การอภิปราย เรื่อง วิธีการใส่ภาพ ตัด ตกแต่งและจัดองค์ประกอบ
7) การอภิปราย เรื่อง วิธีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การทาโปรเตอร์
Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 3540 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2558 09:31