TH | EN

โครงการงานเขียนเชิงสร้างสรรค์


      
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องบุษบงกช เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยมีท่านรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.อินทิรา รอบรู้ เป็นประธานในการเปิดพิธี และมีอาจารย์สิริอร จุลทรัพย์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ เพื่อบริการวิชาการให้แก่ครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงเพื่อฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ครูโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพ เนื่องจากการเขียนเป็นทักษะการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของผู้เขียน อันจะนาไปสู่การปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับนักเรียนต่อไป ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการบรรยายและอภิปรายเพื่อผลักดันวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในหัวข้อเรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ และประสบการณ์หลากหลาย-การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มาโนช ดินลานสกูล และคุณซะการีย์ยา อมตยา เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว
Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 6559 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2558 02:10