Teacher Professional Network DatabaseVocational Training Center Documents
Download
Manual Practicum I, Semester 2, 2022
Manual-Practicum 2, Semester 2, 2022
[Download]
First-year student database, semester 2/2022
[Download]
2nd year student database, semester 2/2022
[Download]
4th year student database, semester 2/2022
[Download]
5th year student database, semester 2/2022
[Download]
Research form in class 2, 4th year students, and 5th year students
[Download]
Time sheet for first-year students and second-year students
[Download]
Calendar of professional practice during the first and second academic years of 2022
[Download]
Teaching Calendar in Educational Institutions for Academic Year 2022
[Download]
Student ID Book Internship 2
[Download]
Practicum 2 Semester 2/2021 Document 


Teacher Professional Training and Experience Center Database

- Prac Student Database, Year 1, 2020

- 5th year students can search a database of vocational internships.

- Year 3 Student Database, January 2021

- Prac Student Database: Year 4 of 2021

- ฐานข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 4, 1/2565

- ฐานข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 5 1/2565

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย-รุ่นที่-๑


รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีที่ทำร่วมกับโรงเรียน

- วิจัยบุญรัตน์ รร.เซนต์ฟรัง

- วิจัยณัฐวดี รร.โยนออฟอาร์ค

- รูปเล่มวิจัยในชั้นเรียน-5-บท-เทอม-2-64.doc

โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

- รายงานการเขียนบทความวิชาการ-สังคม-64

- รายงานโครงการ-open-house-64

- รายงานโครงการครูไทยรักษ์ภาษา-64

- รายงานผลโครงการงานวิจัย-ปฐมวัย-64

- รายงานโครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.pdf

การทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR และ SSRU

- ผลสอบCEFR-ครุศาสตร์


ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

- รายชื่อโรงเรียน-เทอม-1-ปี-2564-ปี-5


เอกสาร/แบบประเมิน

- ตัวอย่างเล่มรายงาน-PLC

- แบบประเมิน-PLC-การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน-1

- แบบประเมิน-PLC-การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน-2

- แบบประเมิน-practicum-ปี-1-2

- แบบประเมินคู่มือ-practicum-2-2

- แบบประเมินคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน-1

- รูปเล่มวิจัย-5-บท-Insert2

- ข้อมูลใส่แผ่นพับหลักสูตร

- ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ

- เล่ม internship 1

- เล่ม-Practicum-1

-คู่มือ-practicum-3

- คู่มือศูนย์ฝึกฯ-หลักสูตร-4-ปี

- แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย

- เล่ม-Practicum-2-ปี-4-เทอม-2-64.docx

- เล่ม-Internship-2-ปี-5-เทอม-2-64.docx