หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้ารับการอบรม “ผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการอบรม "ผ ...
2019-11-15 15:18:25
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 กองนโยบายและแผน ปร ...
2019-11-14 13:03:50
คณะครุศาสตร์ จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริห ...
2019-11-14 10:48:07
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพและผู้ใช้บัณฑิต
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานจัดโคร ...
2019-11-14 10:33:19
นางสาวฐิติรัตน์ ฉัตร์มงคล คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ฉัตร์มงคล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ ...
2019-11-14 10:27:48
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกรรมกา ...
2019-11-14 10:23:10
คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสตร์เข้าร่วม ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาสู่ทองถิ่น
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ดร.อัญชนา ...
2019-11-14 10:16:25
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้คัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนกา ...
2019-11-14 10:07:24
คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและ ...
2019-11-14 10:01:44
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ๑๕๙ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
๑๕๙ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเ ...
2019-11-06 11:24:09
ข่าวย้อนหลัง