หน้าหลัก > ข่าว > คู่มือปฏิบัติงาน > คู่มือการปฏิบัติงาน 2561
คู่มือการปฏิบัติงาน 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-10 07:42:49

งานกระบวน

การจัดทำเงินเดือน

  คู่มือการปฏิบัติงาน 2561

นายอำไพร เพชร์ว่าวงานบริการงานซ่อมและบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์  air.pdf
นางสาวภัทรพร หัสดี  การปฏิบัติงานการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบติดตาม.pdf
นางสาวมณีเนตร รวมภักดีการปฏิบัติงานการจัดส่งวารสารเพื่อการเผยแพร่.pdf
นายจีรัษติธร  มุกดาเพชรงานบันทึกข้อมูลลงระบบCHEQA.pdf
นางกฤตติกา ไกรแก้ว  งานติดตามและบันทึกผลการอบรมพัฒนาบุคลากร.docx
นางสาวปรารถนา บัวดิส  การตอบคำถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ.docx
นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโรการปฏิบัติงานวิชาการ(การจัดทำแผนการรับนักศึกษา).pdf
นางสาวไสวรินทร์  มูลจันทร์หอม  คู่มือทำคู่มือฝึกประสบการณ์ฯ.docxคู่มือหลักสูตรศูนย์ฝึกฯ ฉบับปรับปรุง 2560.doc
นายหัสถชัย  นวนประสงค์  คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการกิจการนักศึกษา.docx
นางศรารัตน์ เพิ่มญาติคู่มือการปฏิบัติงานการงานประชุม .pdf
นางสาวกาญจนา  ดีพรมเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน-การส่งผลการเรียนแก้ I ที่ reg.ssru.ac.th.pdf
นางสาวกัลยา สายประสิทธิ์งานการตรวจสอบสัญญาเช่ารถ.pdf
นางสาวภาสพิชญ์ จันทโชติ
คู่มือ-งานเงินเดือน .docx