หน้าหลัก > ข่าว > คู่มือปฏิบัติงาน > คู่มือการปฏิบัติงาน 2561
คู่มือการปฏิบัติงาน 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-03-13 14:19:35


                                         คู่มือการปฏิบัติงาน 2562

นางสาวกัลยา สายประสิทธิ์งานการจัดทำทะเบียนประวัติการซ่อมครุภัณฑ์.pdf
นางกฤตติกา ไกรแก้วคู่งานทะเบียนประวัติบุคลากร.pdf
นายอำไพร เพชร์ว่าวบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์.docx
นางสาวกาญจนา สั่งชุ่มการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา.doc
นางสาวปรารถนา บัวดิส
งานการตอบคำถามเบื้องต้.pdf
นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร
งานวิชาการ(การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ-ประชุมทั่วไปฝ่ายวิชาการ).pdf
นางสาวภัทรพร หัสดี  
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน12 เด.pdf
นางสาวภาสพิชญ์ จันทโชติ
คู่มือ-งานเบิกจ่ายทั่วไป-ขึ้นเวปไซด์-11-3-62.docx
นางสาวกาญจนา ดีพรม
คู่มือปฏิบัติงาน-การยกเลิกรายวิชา-สำหรับนักศึกษา.pdf
นางสาวไสวรินทร์  มูลจันทร์หอม
คู่มือฝึก-ปรับใหม่.pdf
นางศรารัตน์ เพิ่มญาติ
คู่มือการปฏิบัติงานการร่าง-พิมพ์-โต้ตอบหนังสือ-งานธุรการและสารบรรณ.pdf
นางสาวมณีเนตร รวมภักดี
โพชาตการจัดโครงการพัฒนานักวิจัย.pdf
นางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืนคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศา.pdf
นายหัสถชัย  นวนประสงค์
คู่มือการปฏิบัติงานด้านแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม.docx

                                      
                                         คู่มือการปฏิบัติงาน 2561

นายอำไพร เพชร์ว่าวงานบริการงานซ่อมและบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์  air.pdf
นางสาวภัทรพร หัสดี  การปฏิบัติงานการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบติดตาม.pdf
นางสาวมณีเนตร รวมภักดีการปฏิบัติงานการจัดส่งวารสารเพื่อการเผยแพร่.pdf
นายจีรัษติธร  มุกดาเพชรงานบันทึกข้อมูลลงระบบCHEQA.pdf
นางกฤตติกา ไกรแก้ว  งานติดตามและบันทึกผลการอบรมพัฒนาบุคลากร.docx
นางสาวปรารถนา บัวดิส  การตอบคำถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ.docx
นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโรการปฏิบัติงานวิชาการ(การจัดทำแผนการรับนักศึกษา).pdf
นางสาวไสวรินทร์  มูลจันทร์หอม  คู่มือทำคู่มือฝึกประสบการณ์ฯ.docxคู่มือหลักสูตรศูนย์ฝึกฯ ฉบับปรับปรุง 2560.doc
นายหัสถชัย  นวนประสงค์  คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการกิจการนักศึกษา.docx
นางศรารัตน์ เพิ่มญาติคู่มือการปฏิบัติงานการงานประชุม .pdf
นางสาวกาญจนา  ดีพรมเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน-การส่งผลการเรียนแก้ I ที่ reg.ssru.ac.th.pdf
นางสาวกัลยา สายประสิทธิ์งานการตรวจสอบสัญญาเช่ารถ.pdf
นางสาวภาสพิชญ์ จันทโชติคู่มือ-งานเงินเดือน .docx