ประวัติความเป็นมา

 

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำหน้าที่ผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครูมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาทั้งสิ้น ๗๕ ปี โดยมีความเป็นมาดังนี้

  

 พ.ศ. ๒๔๘๐  เริ่มจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชื่อ "โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๔๙๕  เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ๑ ปี แผนกการงาน สันทัด เช่น งานประดิษฐ์ งานไม้ งานพิมพ์ งานไฟฟ้า งานเสื้อผ้า 
 พ.ศ. ๒๔๙๖เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ๒ ปี แผนกการงานสันทัด  โดย ผู้ที่ เข้ารับการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่จบ ป.ป. การงานสันทัด เท่านั้น
 พ.ศ. ๒๔๙๘เปิดสอนหลักสูตร ป.ป.และป.ม. การงานสันทัดและเปิดสอนฝึกหัดครู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ๒ ปี โดยผู้เข้ารับการศึกษาจะ รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และเริ่มคิดคะแนนแบบ หน่วยกิตแทนแบบร้อยละ
 พ.ศ. ๒๕๐๐เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตรป.กศ. รอบบ่ายเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ไข ปัญหานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ไม่มีที่เรียนต่อ โดยกำหนดให้มีการรับนักเรียนฝึกหัดครูชายขึ้นเป็นครั้งแรก  ในปีนี้เองเริ่มมี นักเรียนทั้งประเภท อยู่ประจำและประเภทเดินเรียนเนื่องจาก ไม่มีหอนอนเพียงพอ

         พ.ศ. ๒๕๐๑   เปิดสอนฝึกหัดครู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง)โดยรับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ.

และในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ยกฐานะโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเป็น "วิทยาลัยครูสวนสุนันทา" 

        พ.ศ. ๒๕๑๐   เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตร ป.ป. แบบเร่งรัด โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ หรือเทียบเท่ามาเรียนโดยใช้เวลา ๑ ปี 

        พ.ศ. ๒๕๑๑   เปิดการสอนภาคนอกเวลาหลักสูตร ป.กศ. ชั้นสูง โดยรับจากบุคคลซึ่งมีอาชีพต่างๆ กัน และในปีต่อมา ได้ทำการเปิดสอนภาคนอกเวลาหลักสูตร ป.กศ. 

        พ.ศ. ๒๕๑๗   เปิดสอนระดับปริญญาตรี ๒ ปี โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

        พ.ศ. ๒๕๒๑   เปิดสอนระดับปริญญาตรี ๒ ปี ตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทาง การศึกษาประจำการ ใช้ตัวย่อ ว่า อ.ค.ป. 

        พ.ศ. ๒๕๒๓   เปิดสอนระดับปริญญาตรี ๔ ปี โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เข้ารับการศึกษา 

        พ.ศ. ๒๕๒๕   เปิดสอนนักศึกษาป.กศ.ชั้นสูง ภาคต่อเนื่องและภาคสมทบแทนภาคนอกเวลา 

        พ.ศ. ๒๕๒๗   มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เป็นฉบับที่ ๒ กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดทำการสอนได้รวม ๓ สาขาวิชา และในปีนี้เองที่สาขาวิชาการศึกษาได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ 

        พ.ศ. ๒๕๒๘   โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ อ.ค.ป ได้ถูกยกเลิก และเปลี่ยนเป็นโครงการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)

สอนทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา 

        พ.ศ. ๒๕๓๕   วิทยาลัยครูได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันราชภัฏ

        พ.ศ. ๒๕๓๘   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ คณะวิชาครุศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นคณะครุศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของคณะเรียกว่าคณบดี และสามารถเปิดทำการสอนสาขาวิชาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าได้ 

        พ.ศ. ๒๕๔๐   ภาควิชาพื้นฐานการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาโทโปรแกรมวิชาภาวะผู้นำ และในปีต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการคุณภาพ 

        พ.ศ. ๒๕๔๔   รับมอบหมายจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้จัดทำหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี)  

        พ.ศ. ๒๕๔๖   ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูประจำการสำหรับบุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา และในปีนี้

คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนา หลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ และเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๔๗

        พ.ศ. ๒๕๔๗   สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                  ปีนี้เปิดรับเฉพาะนักศึกษาทุน ๕ ปี เข้ามาศึกษา จำนวน ๔๓ คน  ประกอบด้วย ๓ สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

และสาขาวิชาภาษาไทย รวมทั้งได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ ๗ และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑

        พ.ศ. ๒๕๔๘  เปิดสอนหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี)  จำนวน ๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ ๘

และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๒

        พ.ศ. ๒๕๔๙  เปิดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขา  และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่

เป็นจำนวน ๘๕ ล้านบาท และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตร ๔ ปี เป็นรุ่นสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา  แต่ยังคงมีการเปิดสอนตามหลักสูตร ๔ ปี

ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งในปีนี้นักศึกษาทุนหลักสูตร ๕ ปี ชั้นปีที่ ๓ ได้เริ่มออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นครั้งแรก (การปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑)  

                  วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๔๙

โดยให้แบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ เป็นสำนักงานคณบดี 

                  ในระหว่างวันที่  ๘-๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงาน  “ใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปี สวนสุนันทา”  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์” (อาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่)

ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

         พ.ศ. ๒๕๕๐  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  (หลักสูตร ๕ ปี) ชั้นปีที่ ๓ (รหัสนักศึกษา ๔๘) ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑ (Practicum 1) และนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (รหัสนักศึกษา ๔๗)  ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๓ (Practicum 3) ณ โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

         พ.ศ. ๒๕๕๑  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) รุ่นแรก สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุ

เข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 

         พ.ศ. ๒๕๕๓  ในวันที่ ๑๕ มกราคม คณะครุศาสตร์จัดพิธีเปิดอาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ (อาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่) 

         พ.ศ.๒๕๕๔ เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) และสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (๔ ปี)