ประวัติความเป็นมา


       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประวัติความเป็นมาในการบริหารการเรียนการสอนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2480 จนถึงปีพุทธศักราช 2566 รวมเวลา 86 ปี โดยเริ่มจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พัฒนามาเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา และจนกระทั่งได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้เห็นลำดับการพัฒนาในด้านความเจริญก้าวหน้าของคณะครุศาสตร์
จึงนำเสนอรายละเอียดดังนี้
พ.ศ. 2495 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม แผนกการงานสันทัด เช่น งานประดิษฐ์ งานไม้ งานพิมพ์ งานไฟฟ้า งานเสื้อผ้า

พ.ศ. 2496 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) 2 ปี แผนกการงานสันทัด โดยผู้ที่เข้ารับการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่จบ ป.ป. การงานสันทัดเท่านั้น

พ.ศ. 2498 เปิดสอนหลักสูตร ป.ป. และ ป.ม. การงานสันทัดและเปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 2ปี โดยผู้เข้ารับการศึกษาจะรับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเริ่มคิดคะแนนแบบหน่วยกิตแทนแบบร้อยละ

พ.ศ. 2500 เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตร ป.กศ. รอบบ่ายเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่มีที่เรียนต่อ โดยกำหนดให้มีการรับนักเรียนฝึกหัดครูชายขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีนี้เองเริ่มมีนักเรียนทั้งประเภทอยู่ประจำและประเภทเดินเรียนเนื่องจากไม่มีหอนอนเพียงพอ

พ.ศ. 2501 เปิดสอนฝึกหัดครู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) โดยรับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ. และในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ยกฐานะโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา

พ.ศ. 2510 เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตร ป.ป. แบบเร่งรัดโดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่ามาเรียนโดยใช้เวลา 1 ปี

พ.ศ. 2511 เปิดสอนภาคนอกเวลาหลักสูตร ป.กศ. ชั้นสูง โดยรับจากบุคคลซึ่งมีอาชีพต่างๆกัน และในปีต่อมาได้ทำการเปิดสอนภาคนอกเวลาหลักสูตร ป.กศ.

พ.ศ. 2517 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปี โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา

พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิตครู แบ่งสายงานการปฏิบัติราชการออกเป็นสำนักงานอธิการ คณะวิชา และภาควิชา โดยคณะวิชาครุศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา มีหัวหน้าคณะวิชาเป็นผู้บริหารระดับคณะ

พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปี ตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ใช้ตัวย่อว่า อ.ค.ป.

พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการศึกษา

พ.ศ. 2525 เปิดสอนนักศึกษา ป.กศ.ชั้นสูง ภาคต่อเนื่องและภาคสมทบแทนภาคนอกเวลา

พ.ศ. 2527 มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เป็นฉบับที่ 2กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดทำการสอนได้รวมสาขาวิชา และในปีนี้เองที่สาขาวิชาการศึกษาได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ

พ.ศ. 2528 โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ อ.ค.ป ได้ถูกยกเลิก และเปลี่ยนเป็นโครงการศึกษาบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) สอนทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา

พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันราชภัฏ และในปี พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 คณะวิชาครุศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538  ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของคณะเรียกว่าคณบดีและสามารถเปิดทำการสอนสาขาวิชาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าได้

พ.ศ. 2540 คณะครุศาสตร์ โดยภาควิชาพื้นฐานการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชาภาวะผู้นำ และในปีต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการคุณภาพ

พ.ศ. 2544 คณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้จัดทำหลักสูตร
การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

พ.ศ. 2546 คณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูประจำการสำหรับบุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา และในปีนี้คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2547
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการปรับสภาพเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์เปิดรับนักศึกษาทุน 5 ปี เข้ามาศึกษา จำนวน 43 คน ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาไทย ในปีนี้ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษารุ่นที่ 1

พ.ศ. 2548 คณะครุศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 4 แขนงวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 8 และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษารุ่นที่ 2

พ.ศ. 2549 คณะครุศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่เป็นจำนวน 85 ล้านบาท และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี เป็นรุ่นสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา แต่ยังคงมีการเปิดสอนตามหลักสูตร 4 ปี ในสาขาวิชาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งในปีนี้นักศึกษาทุนครูหลักสูตร 5 ปี ชั้นปีที่ 3 ได้เริ่มออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นครั้งแรก (การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1)
วันที่ 23 มิถุนายน 2549 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ เป็นสำนักงานคณบดี ในระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงาน“ใต้ร่มพระบารมี 70 สวนสุนันทา” พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์” (อาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 ปีการศึกษา 2550 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 3 (รหัสนักศึกษา 48) ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (Practicum1) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัสนักศึกษา 47) ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู3 (Practicum3) ณ โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2551 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ได้สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 15 มกราคม 2553  คณะครุศาสตร์ได้จัดพิธีการเปิดอาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ (อาคารคณะ
ครุศาสตร์หลังใหม่) โดยมี รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดี เป็นประธานในพิธีปัจจุบันคณะครุศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษาปฐมวัย สาขาสังคมศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา อีกทั้งยังเปิดสอนระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 1 หลักสูตร