ระดับหลักสูตร





จำนวนผู้สำเร็จ ช่วงวันที่ 24 ก.ค. 61 ถึง 25 เม.ย. 62 (ครั้งที่ 1) ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 62.xlsx


ชุดข้อมูลที่ 1, 2 และ 5 ข้อมูลหลักสูตร (ข้อมูล .xls

ชุดข้อมูลที่ 3 จำนวนนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที.xlsx

ผลงานอาจารย์(ตัดเฉพาะอาจารย์ประจำหลักสูตร.xlsx



รายชื่อผู้ประเมินภายใน TQF

รายชื่อผู้ประเมินภายใน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)


แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร มคอ.7 (เกณฑ์ 2548 และ 2558)

Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) ปรับปรุง 6 มี.ค. 62 (หน้าปก).doc

Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) ปรับปรุง 6 มี.ค. 62.doc

Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) ปรับปรุง 6 มี.ค. 62 (หน้าปก).doc

Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) ปรับปรุง 6 มี.ค. 62.doc

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (แบบฟอร์ม improvmentplan).xls