ระดับคณะ


ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา.pdf


รายงานผลตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ.pdf


ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับคณะ

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) (ระดับคณะ).xls

แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ).xls

แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน .xls


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ

SAR ปรับปรุง คณะครุศาสตร์.pdf


แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

แก้ไขล่าสุด_12.12.60 แผนพัฒนาคุณภาพ (คณะครุศาสตร์).pdf