การจัดการประกันคุณภาพ


คู่มือฉบับสมบูรณ์.pdf

รายงาน KM-2562 (ฉบับสมบูรณ).pdf


บทเรียนการเรียนการสอนออนไลน์

 1. การสัมนา ตอนที่ 1 โดย อาจารย์ธิดาดาว เดชศรี
 2. การสัมนา ตอนที่ 2 โดย อาจารย์ธิดาดาว เดชศรี
 3. วิจัยในชั้นเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง
 4. ธรรมชาติเด็กประถมวัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี   โฆมานะสิน
 5. เชื่อมรอยต่อการศึกษาอนุบาลสาม ปอหนึ่ง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วดี   ไวยรูป
 6. พัฒนาการทางด้านร่างกาย โดย อาจารย์ณัฐกา  สุทธิธนกูล 
 7. วรรณคดีในระดับ ม.ต้น โดย อาจารย์ธิดาดาว เดชศรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์
 8. เทคนิคการสอนอ่านด้วยหมวกหกใบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์
 9. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ โดย อ.ดร.พรพรรณ สวัสดิสิงห์
 10. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
 11. รู้จักเด็ก LD โดย มาลัย ประดับศรี
 12. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤดี อุดมผล
 13. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ปวะบุตร
 14. การส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดย อ.ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช
 15. การคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดย อ.วาริยา พุทธปฏิโมกข์
 16. กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนมนัส สุดสิ้น
 17. การอ่านจับใจความ โดย ดร.สิริอร จุลทรัพย์ แก้วมรกฎ
 18. ความหมายของคำ โดย อ.สุมนา เขียนนิล
 19. ความสัมพันธ์ไทยอเมริกา โดย อ.ธีรารัตน์ ทิพย์จรัสเมธา