ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
       


 ปรัชญ (Philosophy)
 ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม
 วิสัยทัศน์ (Vision)
 แม่แบบสถาบันผลิตครู
 พันธกิจ (Mission)  
 ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 วัฒนธรรม (Culture)
 เป็นกัลยาณมิตร อุทิศตนเพื่อหน่วยงาน
 ภารกิจหลัก(Key Result) 
 1. ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน
 2. บริการวิชาการคุณภาพตามความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้
 4. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดให้กับนักศึกษา