บุคลากร


คุณระวินันท์ พระยาน้อย
หัวหน้าสำนักงาน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

คุณกัลยา สายประสิทธิ์

นักวิชาการพัสดุ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

คุณศิวพร จันทโชติ
นักวิชาการเงิน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)


คุณศรารัตน์ เพิ่มญาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

คุณหัสถชัย นวนประสงค์
นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

คุณธิดารัตน์ โชคนาคะวโร
นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)


คุณปรารถนา บัวดิศ
ประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

คุณกฤติกา ไกรแก้ว

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

นางสาวมณีเนตร รวมภักดี
นักวิจัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)


คุณกาญจนา ดีพรม
นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

คุณเมศินี อยู่ยั่งยืน

นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

คุณอำไพร เพชร์ว่าว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)คุณภัทรพร หัสดี

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป (ประกันคุณภาพ)

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)


คุณไสวรินทร์ มูลจันทร์หอม

นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)