ยุทธศาสตร์ชาติ


ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ

    1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญาแก่สังคม 

    2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากรของสำนัก ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ  

    3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย