อาจารย์


สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์

การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)


ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป

การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรศ.บรรพต  พรประเสริฐ

การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน

การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผศ.สิริมณี บรรจง

การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง

การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)


อ.ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล

การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวัย)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ.   (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล

การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)


อ.มาลัย  ประดับศรี

การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)


สาขาวิชาคณิตศาสตร์


อ.ตีรวิชช์ ทินประภา

คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- คม.(คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- คบ.(การศึกษาคณิตศาสตร์)  เกียรตินิยมอันดับ 2  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์

คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.ม. ( สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- คบ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอ.กัลย์ชีรา  อ้นขวัญเมือง

คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม.(การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยครูจันทรเกษม


อ.ช่อเอื้อง  อุทิตะสาร

คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)


ผศ.ปุณยพล  จันทร์ฝอย

คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม.  (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอ.ดร.ธนัชยศ จำปาหวาย

คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)อ.ดร.ชัยวัฒน์  วารี

คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ศ.ด.  (หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศ.ม.  (จิตวิทยาศึกษาและการแนะแนว)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ.  (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรอ.รัชนิกร ชลไชยะ

คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- คม.(คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- คบ.(การศึกษาคณิตศาสตร์)  เกียรตินิยมอันดับ 2  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ.วาริยา พุทธปฏิโมกข์

คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)-

-ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ บุญผดุง

คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)อ.กลัญญู  เพชราภรณ์

คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม. (จิตวิทยาศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ

อ.เอกภพ อินทรภู่

นวัตกรรมและเทคโนฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-
อ.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย

นวัตกรรมและเทคโนฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-
อ.ดร.กัญญ์รัชการย์  นิลวรรณ

นวัตกรรมและเทคโนฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-


ดร.ชัยวัฒน์  จิวพานิชย์

นวัตกรรมและเทคโนฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ.   (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ผศ.ดร.อินทิรา  รอบรู้

นวัตกรรมและเทคโนฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-


อ.วัชระ สังโขบล

นวัตกรรมและเทคโนฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-
อ.ดร.ทับทิมทอง  กอบัวแก้ว

นวัตกรรมและเทคโนฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


อ.ธีราภรณ์ พลายเล็ก

ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ

ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม.  (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ.  (ภาษาฝรั่งเศส)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อ.สุพรรัตน์  งิ้วลาย

ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)ผศ.ดร.ดวงกมล ฐิติเวส

ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- D.Ed.  (TESOL Policy)   The university of Melbourne, Australia


ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- M.S. in Ed. (Workforce Education) Southern Illinois  University at Carbondale. U.S.A.


ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ.   (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Mrs. Abigail Melad Essien

ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- Saint Louis College of Tuguegarao, Philippines

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- Saint Paul of University, Philippinesอ.พิณทิพา  สืบแสง

ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- English as an International Language of Education faculty The University of Melbourne

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์

ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม.  (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ.  (ภาษาอังกฤษ)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครผศ.ดร.วิภาดา  ประสารทรัพย์

ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- D.Ed. (TESOL Policy) The university of Melbourne, Australia

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคามอ.สุชีรา  มะหิเมือง

ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏเทพสตรี
สาขาวิชาภาษาไทยอ.สิริอร จุลทรัพย์

ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-

อ.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- คม.(การสอนภาษาไทย)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ศษ.บ.  (การสอนภาษาไทย)   มหาวิทยาลัยศิลปากรอ.วิภาวรรณ  เอกวรรณัง

ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ม. (การวิจัยและสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


อ.ชิษณุพงศ์ อิทรเกษม

ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-
อ.ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก

ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-
อ.ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช

ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-


อ.ผาณิต เย็นแข

ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (ประถมศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อ.ประสิทธิ์ชัย  สำเภาทอง

ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-ผศ.สุวิทย์  สว่างโรจน์

ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป


ดร.อารยา   ลี

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา/เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผศ.มนมนัส  สุดสิ้น

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-อ.ดร.เตือนใจ ดลประสิทธิ์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-


อ.ดร.เจษฏา ราษฏร์นิยม

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-

อ.กรกมล  ชูช่วย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ. (เคมี)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอ.บุญฤดี  อุดมผล

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-


ดร.สุมาลี     เทียนทองดี

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-

อ.ดร.เจษฏา ราษฏร์นิยม

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครูสวนสุนันทาอ.สมหมาย  ปวะบุตร

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- กศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สาขาวิชาสังคมศึกษารศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย

สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

- ปช.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- นศ.บ. (หนังสือพิมพ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอ.สุทธิพร  แท่นทอง

สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-อ.ดร.กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์

สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-
อ.วีรพจน์ รัตนวาร

สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม.(ศิลปศาสตร์ – สังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- นศ.บ. (โฆษณา)  มหาวิทยาลัยสยาม  
อ.รุ่งโรจน์  ตรงสกุล

สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-
อ.ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร

สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-


อ.ธีรารัตน์ ทิพย์จรัสเมธา

สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม.  (ประวัติศาสตร์ (เอเชีย) )  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. ( ประวัติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


อ.กุลทราภรณ์  สุพงษ์

สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)รศ.ดร.สจีวรรณ  ทรรพวสุ

สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-