ฐานข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


เอกสารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ปี 2)
Download
คู่มือ Practicum 1 ภาคเรียน 1/2565 
คู่มือ-practicum 2 ภาคเรียน 2/2565
ดาวน์โหลด [Download]
       คู่มือ Practicum 3 ภาคเรียนที่ 1/2566
ฐานข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 2/2565
ดาวน์โหลด [Download]
ฐานข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียน 2/2565
ดาวน์โหลด [Download]
ฐานข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียน 2/2565
ดาวน์โหลด [Download]
ฐานข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคเรียน 2/2565
ดาวน์โหลด [Download]
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 5
ดาวน์โหลด [Download]
ใบลงเวลาสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2
ดาวน์โหลด [Download]
ปฏิทินการปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 และ 2 ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลด [Download]
ปฏิทินการสอนในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลด [Download]
สมุดประจำตัวนักศึกษา Internship 2
ดาวน์โหลด [Download]
เอกสาร Practicum 2 เทอม 2/2564


ฐานข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

- ฐานข้อมูลนักศึกษาPrac1-ปี163

- ฐานข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ+นักศึกษาปี5

- ฐานข้อมูลนักศึกษา-ปี-3-1 64

- ฐานข้อมูลนักศึกษา+Pra1-ปี4+64

- ฐานข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 4, 1/2565

- ฐานข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 5 1/2565

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย-รุ่นที่-๑


รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีที่ทำร่วมกับโรงเรียน

- วิจัยบุญรัตน์ รร.เซนต์ฟรัง

- วิจัยณัฐวดี รร.โยนออฟอาร์ค

- รูปเล่มวิจัยในชั้นเรียน-5-บท-เทอม-2-64.doc

โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

- รายงานการเขียนบทความวิชาการ-สังคม-64

- รายงานโครงการ-open-house-64

- รายงานโครงการครูไทยรักษ์ภาษา-64

- รายงานผลโครงการงานวิจัย-ปฐมวัย-64

- รายงานโครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.pdf

การทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR และ SSRU

- ผลสอบCEFR-ครุศาสตร์


ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

- รายชื่อโรงเรียน-เทอม-1-ปี-2564-ปี-5


เอกสาร/แบบประเมิน

- ตัวอย่างเล่มรายงาน-PLC

- แบบประเมิน-PLC-การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน-1

- แบบประเมิน-PLC-การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน-2

- แบบประเมิน-practicum-ปี-1-2

- แบบประเมินคู่มือ-practicum-2-2

- แบบประเมินคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน-1

- รูปเล่มวิจัย-5-บท-Insert2

- ข้อมูลใส่แผ่นพับหลักสูตร

- ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ

- เล่ม internship 1

- เล่ม-Practicum-1

-คู่มือ-practicum-3

- คู่มือศูนย์ฝึกฯ-หลักสูตร-4-ปี

- แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย

- เล่ม-Practicum-2-ปี-4-เทอม-2-64.docx

- เล่ม-Internship-2-ปี-5-เทอม-2-64.docx