ฐานข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


ฐานข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

- ฐานข้อมูลนักศึกษาPrac1-ปี163

- ฐานข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ+นักศึกษาปี5

- ฐานข้อมูลนักศึกษา-ปี-3-1 64

- ฐานข้อมูลนักศึกษา+Pra1-ปี4+64


หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย-รุ่นที่-๑


รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีที่ทำร่วมกับโรงเรียน

- วิจัยบุญรัตน์ รร.เซนต์ฟรัง

- วิจัยณัฐวดี รร.โยนออฟอาร์ค


โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

- รายงานการเขียนบทความวิชาการ-สังคม-64

- รายงานโครงการ-open-house-64

- รายงานโครงการครูไทยรักษ์ภาษา-64

- รายงานผลโครงการงานวิจัย-ปฐมวัย-64


การทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR และ SSRU

- ผลสอบCEFR-ครุศาสตร์


ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

- รายชื่อโรงเรียน-เทอม-1-ปี-2564-ปี-5


เอกสาร/แบบประเมิน

- ตัวอย่างเล่มรายงาน-PLC

- แบบประเมิน-PLC-การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน-1

- แบบประเมิน-PLC-การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน-2

- แบบประเมิน-practicum-ปี-1-2

- แบบประเมินคู่มือ-practicum-2-2

- แบบประเมินคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน-1

- รูปเล่มวิจัย-5-บท-Insert2

- ข้อมูลใส่แผ่นพับหลักสูตร

- ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ

- เล่ม internship 1

- เล่ม-Practicum-1

-คู่มือ-practicum-3

- คู่มือศูนย์ฝึกฯ-หลักสูตร-4-ปี