หน้าหลัก > ข่าว > Conference > การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-01-23 12:15:14

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมส่งบทความวัน/เดือน/ปี
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการธันวาคม 2562
นักศึกษาส่งบทความวิจัย2 - 22 มกราคม 2563
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ23 - 29 มราคม 2563
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ30 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2563
นักศึกษาแก้ไขบทความเพื่อนำเสนอ13 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
นำเสนอบทความ21 กุมภาพันธ์ 2563
Proceeding Onlineภายใน 30 วัน หลังการประชุม


หมายเหตุ:

สามารถนำบทความลงใน Template (ดังแนบด้านล่าง)

ส่งมายัง e-mail : maneenet.ru@ssru.ac.th คุณมณีเนตร  รวมภักดี (เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)

Template บทความวิจัย (Mini conference ครั้งที่ 2).doc