ติดต่อเรา


แผนที่การเดินทาง


ที่ตั้งสวนสุนันทา
เลขที่ 1 อาคาร 11 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300

   
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน

คณะ

คณะ
ที่ตั้ง
โทร
แฟกซ์

คณะครุศาสตร์
อาคาร11
02-160-105602-160-1057
คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีอาคาร2602-160-114302-160-1146
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาคาร3502-160-128402-160-1283
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาคาร4202-160-143502-160-1440
คณะวิทยาการจัดการอาคาร5602-160-149002-160-1491
คณะศิลปกรรมศาสตร์อาคาร5802-160-1388 ต่อ 100-


วิทยาลัย

วิทยาลัย
ที่ตั้งโทรแฟกซ์
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพอาคาร37
02-160-120601-160-1204
วิทยาลัยนานาชาติวิทยาเขตศาลายา
034-964-946034-964-945
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการอาคาร37
02-160-1182-
วิทยาลัยภาพยนต์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่อาคาร38
02-160-1350-
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์วิทยาเขตสมุทรสงคราม
034-773-904034-773-903
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนวิทยาเขตศาลายา
062-491-3343-
บัณฑิตวิทยาลัยอาคารศรีจุฑาภา
02-160-1174-5
02-1160-1177


สำนัก / สถาบัน

สำนัก / สถาบัน
ที่ตั้งโทรแฟกซ์
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อาคาร31
02-160-122402-160-1222
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร31
02-160-127402-160-1227
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาคาร27
02-160-121602-160-1054
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร58


สำนักทรัพย์สินและรายได้
โรงแรมวังสวนสุนันทา
02-160-1360,148002-668-9611
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาคาร38
080-572-2715-
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
อาคาร34
02-160-126502-160-1268


ศูนย์

ศูนย์ที่ตั้งโทรแฟกซ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร31
02-160-1230
02-160-1227
ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิคส์
อาคาร34
02-160-1265
02-160-1268
ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียนศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด)อาคาร32
02-160-124602-160-1145


กอง

กองที่ตั้งโทรแฟกซ์
กองกลาง
อาคารสำนักงานอธิการบดี
02-160-1023-
กองคลัง
อาคารสำนักงานอธิการบดี
02-160-1016-
กองบริการการศึกษา
อาคารสำนักงานอธิการบดี
02-160-101702-160-1028
กองพัฒนานักศึกษา
อาคาร38
02-160-135602-160-1353
กองบริหารงานบุคคล
อาคาร32
02-160-125202-160-1259
กองนโยบายและแผน
อาคารสำนักงานอธิการบดี
02-160-103802-160-1007
งานทะเบียนและวัดผล
อาคารสำนักงานอธิการบดี
02-160-102402-160-1262