เป้าหมายการพัฒนาคณะครุศาสตร์


เป้าหมายการพัฒนาคณะครุศาสตร์ (Faculty of Education Development Goals)

1. ด้านการพัฒนาองค์กร

- จัดวางระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรแบบไตรภาคี ศิษย์เก่า คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน

- สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ด้านการวิจัย

- สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารย์ โดยการหาทุนสนับสนุนเพื่อทำวิจัยทั้งจากภายใน ภายนอก และต่างประเทศ

- สร้างเครือข่ายภาคีวิจัยระหว่างองค์กร เพื่อพัฒนางานวิจัยเข้าสู่ระดับสากล

- เน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล จากการทำวิจัย และนำไปตีพิมพ์เผยแพร่แก่สาธารณชน

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน

- เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างเสริมทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพครู

- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ การอาชีพ และวัฒนธรรมกับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

- เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Project-based learning, Problem-based learning, และ Brain-based learning

- พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และบุคลิกภาพของนักศึกษาด้วยภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยในชั้นเรียน

- เสริมสร้างระบบคุณธรรมและค่านิยมโดยใช้กิจกรรมเชิงประจักษ์

4. ด้านการพัฒนาคณาจารย์

-เน้นการประสานงาน ความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และบุคลากรด้วยการดำเนินงานแบบ Team-based approach

- ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มีการทำผลงานทางวิชาการ ศึกษาต่อ ตลอดจนการฝึกอบรมทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย

- พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มุ่งพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรแบบมีเงื่อนไขโดยกำหนดให้คณาจารย์สามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านวิชาการตามความถนัด และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานจนเป็นตัวอย่างที่ดีได้ (best practice)

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อความเป็นครูมืออาชีพแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

5. ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

- ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในและนอกประชาคมอาเซียน เพื่อยกระดับการพัฒนางานวิจัย

- สร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียนให้มีการทำงานวิชาการ งานวิจัย หรืองานบริการวิชาการร่วมกัน

- สนันสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรม งานวิชาการกับคณาจารย์และนักศึกษาในประชาคมอาเซียน

6. ด้านการบริการวิชาการ

- จัดให้มีการจัดทำแผนบริการวิชาการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทั้งแบบให้เปล่าและแบบหารายได้เข้าคณะ

- เน้นการบริการวิชาการที่มาจากงานวิจัยของคณาจารย์ และการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์การสอน

- เน้นการสร้างรายได้จากการผลิตตำราทางวิชาการและการบริการวิชาการ

7. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทาในการผลิตครูให้มีภูมิรู้แบบมืออาชีพ ผสมผสานกับคุณธรรม ค่านิยมของสวนสุนันทา

- สนันสนุนให้มีการใช้ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดเป็นกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษา

- เน้นการจัดทำข้อมูลฐานความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการสืบค้นของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและสาธารณชนทั่วไป