เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์


  • อัตลักษณ์ (Identity)
  •       เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

           สืบสานความเป็นวัง ปลูกฝังความเป็นครู มุ่งเรียนรู้สู่สากล

ค่านิยมหลัก (Core Values)

ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ