เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์อัตลักษณ์ (Identity)

สอนเก่ง เด่นวิจัย เป็นเลิศในนวัตกรรม คุณธรรมนำสังคม


เอกลักษณ์ (Uniqueness)

สืบสานความเป็นวัง ปลูกฝังความเป็นครู มุ่งเรียนรู้สู่สากล


ค่านิยมหลัก (Core Values)

ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ