ผู้บริหาร


ผู้บริหารคณะครุศาสตร์
รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ปร.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- นศ.บ. (ภาพยนตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรอ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ม. (การวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ. ( ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหงผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ.   (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเกียรตินิยมอันดับ 2
  Dip. in Educational Mathematics Hiroshima University, Japan
  Cert. in Applied Mathematics Newcastle University, Australia


ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
อ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร
ป.บัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- นศ.บ. (ภาพยนตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
บริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง
หลักสูตรและการสอน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ.   (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเกียรตินิยมอันดับ 2
  Dip. in Educational Mathematics Hiroshima University, Japan
  Cert. in Applied Mathematics Newcastle University, Australia


ผศ.ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์
ป.บัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- D.Ed.  (TESOL Policy)  The university of Melbourne, Australia

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- Certificate of Specialist in Teaching English for Business and Technology,RELC Singapore
  กศ.บ.   (ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามเกียรตินิยมอันดับ 1หัวหน้าสาขาวิชา/กลุ่มวิชา/แขนงวิชา

อ.ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ

ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- D.Ed. (Teaching English to Speakers of Other Language) University of Exeter, UK

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม.  (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ.  (ภาษาฝรั่งเศส)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อ.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม
ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล

การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวัย)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ.   (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


อ.เอกภพ อินทรภู่

นวัตกรรมและเทคโนฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม. (ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-


อ.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์
คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.ม. ( สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- คบ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ.วีรพจน์ รัตนวาร

สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม.(ศิลปศาสตร์ – สังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- นศ.บ. (โฆษณา)  มหาวิทยาลัยสยาม  ดร.อารยา   ลี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา/เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช

การศึกษา/วิชาชีพครู

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- วท.บ.   (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์