บุคลากร


คุณระวินันท์ พระยาน้อย
หัวหน้าสำนักงาน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

คุณกัลยา สายประสิทธิ์

นักวิชาการพัสดุ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

คุณศิวพร จันทโชติ
นักวิชาการเงิน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)


คุณศรารัตน์ เพิ่มญาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- บท.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คุณหัสถชัย นวนประสงค์
นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คุณธิดารัตน์ โชคนาคะวโร
นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ม. (การจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)


คุณปรารถนา บัวดิศ
ประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา :

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-  (การขาย) ตั้งตรงจิตรพณิชยการ

คุณกฤตติกา ไกรแก้ว

บุคลากร

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- (การบริหารทรัพยากรบุคคล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวมณีเนตร รวมภักดี
นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


คุณกาญจนา ดีพรม
นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- (บัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

คุณเมศินี อยู่ยั่งยืน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คุณอำไพ เพชร์ว้าว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)คุณภัทรพร หัสดี

นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคุณจีรัษติธร  มุกดาเพชร

นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


คุณอุดมพร เพชรฤทธิ์

คนงาน

วุฒิการศึกษา :

- ม.3 / ร.ร.บ้านบ่อดอกซ้อน


คุณกาญจนา ทามณี

คนงาน

วุฒิการศึกษา :

- ม.3 / ร.ร.แม่ปะวิทยาคมคุณไสวรินทร์ มูลจันทร์หอม

พนักงานการเงินและบัญชี ส3

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)


คุณกาญจนา สังข์ชุม

นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คุณเบญจวรรณ อินทมาศ

คนงาน

วุฒิการศึกษา :

- ม.3 / ก.ศ.น.เขตห้วยขวาง
คุณหนูเตียม ต้อมทอง

คนงาน

วุฒิการศึกษา :

- ป.6 / ร.ร.บ้านนาเลิง

คุณจินดา ลาวรรณ์

คนงาน

วุฒิการศึกษา :

- ป.6 / ร.ร.บ้านโพนเมือง


คุณสุภาพ หนูคง

พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษา :

- ป.6 / ร.ร.ร่อนพิทยาคม