บุคลากร


หัวหน้าสำนักงาน


นางรวินันท์ พระยาน้อย


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายอำไพร   เพชร์ว่าว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางกฤตติกา  ไกรแก้ว
บุคลากร  (งานบุคลากร)

นางศรารัตน์   เพิ่มญาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานธุรการ)
นายพีรพล เชื่อมแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสมฤดี เเสงสุรีย์กุลกิจ
นักประชาสัมพันธ์


นางอุดมพร   เพชรฤทธิ์
งานอาคารสถานที่
นางสาวหนูเตียม   ต้อมทอง
งานอาคารสถานที่

นางสาวเบญจวรรณ   อินทมาศ
งานอาคารสถานที่

นางสาวกาญจนา   ทามณี
งานอาคารสถานที่

นางสาวจินดา   ลาวรรณ์
งานอาคารสถานที่
นายปิยะ   มั่งมี
พนักงานขับรถฝ่ายคลังและพัสดุน.ส.จิรัตน์สิริ จันทร์เพ็ญ
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวกัลยา   สายประสิทธิ์
นักวิชาการพัสดุ


ฝ่ายวิชาการ
นางสาวไสวรินทร์   มูลจันทร์หอม
พนักงานการเงินและบัญชี ส3 (งานฝึกประสบการณ์)


นางสาวกาญจนา   ดีพรม
นักวิชาการศึกษา(งานวิชาการ)


น.ส.ยุพิน เพชรอำไพ
นักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรและการสอน)


ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพนางสาวภัทรพร  หัสดี
นักวิชาการศึกษา  (งานประกันคุณภาพ กพร)

นางสาวพจนา พัดใย
นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย (งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ)ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการนางสาวมณีเนตร   รวมภักดี
นักวิชาการศึกษา  (งานวิจัย)ฝ่ายกิจการนักศึกษานายหัสถชัย นวนประสงค์
นักวิชาการศึกษา(งานกิจการนักศึกษา)


นางสาวอรดี   หอมวงศ์
นักวิชาการศึกษา (งานกิจการนักศึกษา)