โครงสร้างศูนย์โครงสร้างส่วนงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา