อาจารย์


สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาไทย


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาสังคมศึกษา

รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัยสังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ปช.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปช.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นศ.บ. (หนังสือพิมพ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อ.วีรพจน์ รัตนวาร
สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม.(ศิลปศาสตร์ – สังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- นศ.บ. (โฆษณา)  มหาวิทยาลัยสยาม

อ.ธีรารัตน์ ทิพย์จรัสเมธา
สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม.  (ประวัติศาสตร์ (เอเชีย) )  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. ( ประวัติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรอ.สุทธิพร  แท่นทอง
สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. ( การมัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ.กุลทราภรณ์  สุพงษ์
สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- สค.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 อ.เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี)วิชาเอกสังคมศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


อ.ดร.กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์
สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ม. (การวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ. ( ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหงอ.ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร
สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- นศ.บ. (ภาพยนตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรศ.ดร.สจีวรรณ  ทรรพวสุ
สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ด.(การอุดมศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม.(การอุดมศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร