อาจารย์


สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยรศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ปร.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน
การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล
การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวัย)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ.   (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป
การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.สิริมณี บรรจง
การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล
การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

รศ.บรรพต  พรประเสริฐ
การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (อนุบาล) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
อ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง
การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรอ.มาลัย  ประดับศรี
การศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
คษ.ม. ( จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ผศ.ปุณยพล  จันทร์ฝอย
คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม.  (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอ.วาริยา พุทธปฏิโมกข์
คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์
คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.ม. ( สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- คบ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอ.ดร.ธนัชยศ จำปาหวาย
คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.ด.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.ม (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง
คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ.   (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเกียรตินิยมอันดับ 2
  Dip. in Educational Mathematics Hiroshima University, Japan
  Cert. in Applied Mathematics Newcastle University, Australiaอ.กัลย์ชีรา  อ้นขวัญเมือง
คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม.(การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยครูจันทรเกษมผศ.ดร.ชัยวัฒน์  วารี
คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศ.ด.  (หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ศ.ม.  (จิตวิทยาศึกษาและการแนะแนว)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ.  (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรอ.กลัญญู  เพชราภรณ์
คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม. (จิตวิทยาศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อ.ช่อเอื้อง  อุทิตะสาร
คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.รัชนิกร ชลไชยะ
คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- Ph.D (Mathematics) University of Reading. UK

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- คม.(คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- คบ.(การศึกษาคณิตศาสตร์)  เกียรตินิยมอันดับ 2  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
อ.เอกภพ อินทรภู่
นวัตกรรมและเทคโนฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอ.ดร.ชัยวัฒน์  จิวพานิชย์
นวัตกรรมและเทคโนฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ.   (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาอ.วัชระ สังโขบล
นวัตกรรมและเทคโนฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรอ.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย
นวัตกรรมและเทคโนฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศ.ศ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์


ผศ.ดร.อินทิรา  รอบรู้
นวัตกรรมและเทคโนฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: (ชื่อสาขา)
- ปร.ด.  (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม.  (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ.  (บรรณารักษศาสตร์) วิทยาลัยครูจันทรเกษม


อ.ดร.ทับทิมทอง  กอบัวแก้วนวัตกรรมและเทคโนฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: (ชื่อสาขา)
- ศษ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอ.ดร.กัญญ์รัชการย์  นิลวรรณ
นวัตกรรมและเทคโนฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: (ชื่อสาขา)
- ปร.ด.  (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- นศ.ม.  (Business ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- นท.บ.  (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.ธีราภรณ์ พลายเล็ก
ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผศ.ดร.ดวงกมล ฐิติเวส
ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- D.Ed.  (TESOL Policy)   The university of Melbourne, Australia

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- M.S. in Ed. (Workforce Education) Southern Illinois  University at Carbondale. U.S.A.

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ.   (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อ.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์
ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม.  (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ.  (ภาษาอังกฤษ)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอ.ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ
ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- D.Ed. (Teaching English to Speakers of Other Language) University of Exeter, UK

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม.  (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ประกาศนียบัณฑิต (การแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ.  (ภาษาฝรั่งเศส)   มหาวิทยาลัยขอนแก่นMrs. Abigail Melad Essien
ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- Saint Louis College of Tuguegarao, Philippines

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- Saint Paul of University, Philippinesผศ.ดร.วิภาดา  ประสารทรัพย์
ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- D.Ed. (TESOL Policy) The university of Melbourne, Australia
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคามอ.สุชีรา  มะหิเมือง
ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏเทพสตรีอ.พิณทิพา  สืบแสง
ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- English as an International Language of Education faculty The University of Melbourne

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาภาษาไทย
อ.สิริอร จุลทรัพย์
ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอ.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม
ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช
ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ.   (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อ.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์
ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- คม.(การสอนภาษาไทย)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.บ.  (การสอนภาษาไทย)   มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก
ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- อ.ม.(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อ.ประสิทธิ์ชัย  สำเภาทอง
ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-อ.วิภาวรรณ  เอกวรรณัง
ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ด.(การวิจัยและประเมินทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ม. (การวิจัยและสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผศ.สุวิทย์  สว่างโรจน์
ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ดร.อารยา   ลี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา/เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอ.ดร.เจษฏา ราษฏร์นิยม
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดลดร.สุมาลี     เทียนทองดี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- Postdoctoral Research Fellow ( Physics Ed.) Harvard University, USA
  กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา/ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- M.S. (Physics) University of Rhode Island, USA

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  วท.บ. ( ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผศ.มนมนัส  สุดสิ้น
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม ( มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (วิทยาศาสตร์) วิทยาลัยครูสงขลาอ.กรกมล  ชูช่วย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ. (เคมี)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอ.สมหมาย  ปวะบุตร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


อ.ดร.เตือนใจ ดลประสิทธิ์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ด.(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม.(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ.บุญฤดี  อุดมผล
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาสังคมศึกษารศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย
สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ปช.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปช.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นศ.บ. (หนังสือพิมพ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอ.วีรพจน์ รัตนวาร
สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม.(ศิลปศาสตร์ – สังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- นศ.บ. (โฆษณา)  มหาวิทยาลัยสยามอ.ธีรารัตน์ ทิพย์จรัสเมธา
สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม.  (ประวัติศาสตร์ (เอเชีย) )  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. ( ประวัติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรอ.สุทธิพร  แท่นทอง
สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. ( การมัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.รุ่งโรจน์  ตรงสกุล
สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ม.   (การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง)มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูนครปฐมอ.กุลทราภรณ์  สุพงษ์
สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- สค.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอ.ดร.กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์
สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ม. (การวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ. ( ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหงอ.ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร
สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- นศ.บ. (ภาพยนตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรศ.ดร.สจีวรรณ  ทรรพวสุ
สังคมศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ด.(การอุดมศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม.(การอุดมศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร