อาจารย์


สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาไทย


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาสังคมศึกษา