อาจารย์


สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ปร.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)- ศศ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี   โฆมานะสิน

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วดี   ไวยรูป

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาตราจารย์สิริมณี   บรรจง

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ณัฐกา  สุทธิธนกูล

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์บรรพต  พรประเสริฐ

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (อนุบาล) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์   ขุนทิพย์ทอง

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อาจารย์มาลัย   ประดับศรี

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- คษ.ม. ( จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ดร.ดวงกมล จงเจริญ

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตีรวิชช์ ทินประภา

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยพล    จันทร์ฝอย

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม.  (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนัชยศ   จำปาหวาย

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.ด.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.ม (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิพงศ์   บุญผดุง

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ.   (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเกียรตินิยมอันดับ 2
  Dip. in Educational Mathematics Hiroshima University, Japan
  Cert. in Applied Mathematics Newcastle University, Australia


อาจารย์ช่อเอื้อง  อุทิตะสาร

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์  วารี

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศ.ด.  (หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศ.ม.  (จิตวิทยาศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ.  (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรอาจารย์กลัญญู  เพชราภรณ์

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม. (จิตวิทยาศึกษาและการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์  

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.ม. ( สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)  
- ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เกียรตินิยมอันดับ 1

อาจารย์วาริยา พุทธปฏิโมกข์

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ดร.สุรนนท์ เย็นศิริ

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาดร.ชัยวัฒน์  จิวพานิชย์

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ.   (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา


อาจารย์เอกภพ  อินทรภู่

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัว (ชื่อสาขา)

- ปร.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยบรูพา
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา  รอบรู้

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: (ชื่อสาขา)

- ปร.ด.  (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม.  (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-  ค.บ.  (บรรณารักษศาสตร์) วิทยาลัยครูจันทรเกษม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทับทิมทอง  กอบัวแก้ว

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: (ชื่อสาขา)

- ศษ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ์
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ปร.ด.  (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- นศ.ม.  (Business ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- นท.บ.  (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

อาจารย์วัชระ  สังโขบล

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร์


ดร.สุดารัตน์  ศรีมา

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: (ชื่อสาขา)

- ปร.ด.  (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศม.  (การศึกษามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-  ค.บ.  (ครุศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร  พงศ์เพลินพิศ

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: (ชื่อสาขา)

- D.Ed. (Teaching English to Speakers of Other Language) University of Exeter, UK
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม.  (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประกาศนียบัณฑิต
(การแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ.  (ภาษาฝรั่งเศส)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงกมล   ฐิติเวส

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- D.Ed.  (TESOL Policy) The university of Melbourne, Australia
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- M.S. in Ed. (Workforce Education)
Southern Illinois  University at Carbondale. U.S.A.ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ.   (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ดร.ธีราภรณ์  พลายเล็ก

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ : การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- D.Ed. (Teaching English to Speakers of Other Language) University of Exeter, UK
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-  ศศ.บ.  (ภาษาอังกฤษ)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


Mrs.Abigail  Melad Essien

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- Saint Louis College of Tuguegarao,Philippines
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- Saint Paul of University,Philippines


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิภาดา  ประสารทรัพย์

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- D.Ed.(TESOL Policy)The university of Melbourne, Australia
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม

ดร.พิณทิพา  สืบแสง

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: 
ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- Ph.D in Education (Teaching English as Foreign/Second Language, Monash University, Australia
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- English as an International Language of Education faculty The University of Melbourne
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา  มะหิเมือง

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
-  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏเทพสตรี


Dr.Kian Fasihi Harandi

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

-  D.Ph (Internation Law and Refugee)
NATIONAL LAW UNIVERSITY,JODHPURสาขาวิชาภาษาไทยสุมนา  เขียนนิล

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การสอนภาษาไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร


ดร.สิริอร  จุลทรัพย์  แก้วมรกฎ

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ปร.ด. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศรัณย์ภัทร์  บุญฮก

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดร.วิภาวรรณ  เอกวรรณัง

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ศษ.ด.(การวิจัยและประเมินทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ม. (การวิจัยและสถิติการศึกษา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ภาณุวัฒน์  ศิวะสกุลราช

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธิดาดาว เดชศรี

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


พรพรรณ  สวัสดิสิงห์

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ด.(พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ศศ.ม (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปดร.อารยา  ลี

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา/เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนมนัส  สุดสิ้น

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- กศ.ม ( มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (วิทยาศาสตร์) วิทยาลัยครูสงขลา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกมล  ชูช่วย

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุมาลี  เทียนทองดี

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- Postdoctoral Research Fellow ( Physics Ed.)
Harvard University, USA
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา/ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- M.S. (Physics) University of Rhode Island, USA
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.บ. ( ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎา  ราษฎร์นิยม

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล


อาจารย์บุญฤดี   อุดมผล

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  ปวะบุตร

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- กศ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สาขาวิชาสังคมศึกษาอาจารย์วีรพจน์  รัตนวาร

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ศศ.ม.(ศิลปศาสตร์ – สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา),  
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- นท.บ. (โฆษณา), มหาวิทยาลัยสยาม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ม. (การวิจัยการศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- นศ.บ. (ภาพยนตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์สุทธิพร แท่นทอง

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การมัธยมศึกษา, ภาษาไทยและสังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อาจารย์ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


อาจารย์กุลทราภรณ์ สุพงษ์

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- สค.ม. (สังคมวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ร.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์เพียงฤทัย  พุฒิคุณเกษม

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)

- ศ.ม (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ.(สังคมศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ&a


© 2012 - 2016 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ติดตามได้ทาง web stats