คณะทำงานภายในศูนย์


คณะทำงาน

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ผู้อำนวยการศูนย์

อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี

 

ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และเครือข่ายต่างประเทศ

อาจารย์ ดร.อารยา ลี

อาจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ

Mrs.Abigail Melad Essien

อาจารย์ ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก

Dr.Kian  Fasihi Harandi


ฝ่ายฝึกอบรม

ผศ.ดร.วิภาดา ประสานทรัพย์

อาจารย์ ดร.รัชนิกร  ชลไชยะ

อาจารย์ ช่อเอื้อง อุทิตะสาร


ฝ่ายผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธนัชยศ จำปาหวาย

อาจารย์ วาริยา พุทธปฏิโมกข์