หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม

โครงการครุศาสตร์จิตอาสากับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์
โครงการครุศาสตร์จิตอาสากับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕ ...
6 ต.ค. 62 - 24 ก.พ. 63
วัดราชาธิวาสวิหาร
โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดการเรียนกา ...
12 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
ห้อง 1137 อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขาวิชาสังคมศึกษา)
กิจกรรมย้อนหลัง