คู่มือการเรียนการสอนโปรแกรม/แอพพลิเคชันLink
1.Google  Meet
2.Zoom Clound MeetingDownload
3.การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google FormsDownload
4.โปรแกรม TrelloDownload
5.Google ClassroomDownload
6.Moodle V.3.11.1
Download
7.การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของสาขา สำหรับผู้ดูแลระบบDownload