คู่มือการเรียนการสอนโปรแกรม/แอพพลิเคชัน
Link

1.Google  Meet 

2.Zoom Clound Meeting
ดาวน์โหลด

3.การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google Forms
ดาวน์โหลด

4.โปรแกรม Trello
ดาวน์โหลด

5.Google Classroom
ดาวน์โหลด

6.Moodle V.3.11.1
ดาวน์โหลด

7.การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของสาขา สำหรับผู้ดูแลระบบ
ดาวน์โหลด