ข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparence Assessment


  1.ข้อมูลพื้นฐาน


โครงสร้างหน่วยงาน (O1)

ข้อมูลผู้บริหาร (O2)

อำนวจหน้าที่ (O3)

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)

ข้อมูลการติดต่อ (O5)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6) **

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

Q&A (O8)

Social Network (O9)


  2.แผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงานประจำปี (O10)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน (O11)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)


  3.การปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)


  4.การให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (014)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)

e-Service (O17) **


  5.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน (O19)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)


  6.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O22)

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายเดือน (O23)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)


  7.การบริหารนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(O28)


  8.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O29) **

ช่องทางแจ้งการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O30)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O31)


  9.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (O32)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น) (O33)


  10.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34) **

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)


  11.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)


  12.การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กรการเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (O38) **


  13.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (O39)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6เดือน (O40)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (O41)


  14.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42)**

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43) **

  หมายเหตุ : ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กลับไปหน้า ITA มหาวิทยาลัย