หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > ต.ค.60-ก.ย.61 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Methods Research) สำหรับอาจารย์คณะครุศาสตร์
ต.ค.60-ก.ย.61 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Methods Research) สำหรับอาจารย์คณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
10 ม.ค. 61 - 1 ม.ค. 62