หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาในรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2"
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา EDP 2103 การประกันคุณภาพการศึกษ ...
2018-10-22 14:46:33
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่1/2562
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 นางสาวเมศินี อยู่ยังยืน นางสาวภัทรพ ...
2018-10-22 14:00:26
การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิชาชีพครู
17 ตุลาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย แล ...
2018-10-19 13:39:24
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
17 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางรวินันท์ พระย ...
2018-10-19 12:53:16
“ปลดบล็อกสมองเด็กไทยด้วยปฏิบัติการนวัตกรรมการอ่าน”
17 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเวทีวิชาการ & ...
2018-10-22 15:40:07
“ชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค”
“ชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค”นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ...
2018-10-19 10:58:32
คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร ...
2018-10-17 14:10:07
ข่าวย้อนหลัง