หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 18 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา THP1401 หลักภาษาไทยสำหรับครู
18 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา THP1401 หลักภาษาไทยสำหรับครู

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-20 09:45:22

หลักภาษาไทยสำหรับครู สู่สนามจริง

   เมื่อที่ 18 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา THP1401 หลักภาษาไทยสำหรับครู ซึ่งมีอาจารย์ผาณิต เย็นแข เป็นอาจารย์ประจำวิชา จัดนิทรรศการและกิจกรรมฐานให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อนำเอาความรู้ในรายวิชาดังกล่าวมาทดลองจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ในการนี้ สาขาวิชาภาษาไทยขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครูในครั้งนี้