หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 21 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และคณาจารย์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่
21 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และคณาจารย์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-22 13:32:39

   21 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และคณาจารย์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ Active Learning: What? Why? How? และรับฟังการบรรยายเรื่อง พัฒนาการเรียนการสอนยุคใหม่สู่ Active Learning เช่น

-ความหมายและความสำคัญ Active Learning

-ลักษณะที่สำคัญของ Active Learning

-อุปสรรคขัดขวางการใช้ Active Learning

-ปัญหาที่มักเกิดขึ้นจาการใช้ Active Learning

-การเรียนการสอนแบบ Lecture กับ Interractive Lecture 

-Guide for Framing Questions

-ตัวอย่างและวิธีการสอนและเทคนิคการสอน Active Learning

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์