หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 25 ธันวาคม 2560 อาจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ ร่วมด้วย อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็ก ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการภายใต้โครงการ “ตลาดนัดวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ” (Academic Fair for the Learning Area of English: Christmas Extravaganza) ณ โรง
25 ธันวาคม 2560 อาจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ ร่วมด้วย อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็ก ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการภายใต้โครงการ “ตลาดนัดวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ” (Academic Fair for the Learning Area of English: Christmas Extravaganza) ณ โรง

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-27 09:15:29

   25 ธันวาคม 2560 อาจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ ร่วมด้วย อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็ก ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการภายใต้โครงการ “ตลาดนัดวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ” (Academic Fair for the Learning Area of English: Christmas Extravaganza) ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม 4 ฐาน ได้แก่ 1. Christmas advent calendar 2. Christmas card workshop 3. Christmas word search และ 4. Christmas quiz โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ นางสาวเนตรนภิตร ศรีชุม นายโยเซฟ ดุลยพล นางสาวศตบงกช ถิระผะลิกะ และนางสาวศุภนัฐตา สมนึก ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมทั้ง 4 ทำให้น้องๆ นักเรียนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ อีกทั้งส่งผลให้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักเรียนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะทำงานต้องขอขอบคุณ นายสมเกียรติ ภู่เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม ที่อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดโครงการดังกล่าว และขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง ผู้ให้ปรึกษาในการดำเนินงานโครงการจนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้