หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 26 สิงหาคม 2561 - อาจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เข้านำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ งานประชุมวิชาการ Academicsera 28th International Conference ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 - อาจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เข้านำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ งานประชุมวิชาการ Academicsera 28th International Conference ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-12 10:27:27

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 - อาจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เข้านำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ งานประชุมวิชาการ Academicsera 28th International Conference ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ในงานประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้มีนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 6 บทความ โดยมี

อาจารย์ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในหัวข้อ
1. The Relationship between Personality Types and Cognitive Learning Styles เขียนโดยนางสาวณัฐญากานต์ สามารถ
2. The Effect of Mind Map Techniques on Students Reading Compréhension เขียนโดยนายเมธัส สุภางค์ยุทธ

อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็ก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในหัวข้อ
1. The perceptions of students, teachers, and parents toward students’ homework เขียนโดยนางสาวพิชชาภรณ์ สายช่อฟ้า
2. The propelling reasons leading the students and parents to OPT for tutorials เขียนโดยนางสาวพฤติยา เชื้อผู้ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในหัวข้อ
1. Effect of online supplementary lessons on developing primary students’ English writing skill เขียนโดยนายจิรเมธ เจียงตระกูล
2. Effect of integration of grammar translation method and audio-lingual method through Facebook for developing taxi drivers’ English speaking ability in specific situations เขียนโดยนางสาวโรสมีต้า ลาเตะ

นอกจากนี้อาจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุณยพล จันทร์ฝอย ได้รับเกียรติให้เป็น Technical Session Chair and Invited Speaker และภายในงานประชุมครั้งนี้ นายจีรเมธ เจียงตระกูล และนางสาวโรสมีต้า ลาเตะ ได้รับรางวัล The Best Présentation/ Best Content จำนวน 2 รางวัล จากการเข้านำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ งานประชุมวิชาการ Academicsera 28th International Conference

ทางคณะครุศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้