หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดระนอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
คณะครุศาสตร์ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดระนอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-05 09:11:08

คณะครุศาสตร์ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดระนอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

   สืบเนื่องจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการขยายขอบเขตภารกิจการบริการวิชาการด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น คณะครุศาสตร์จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดระนอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ เฮอริเทจ แกรนด์คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และในคราวเดียวกันมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารสถานศึกษาเชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการความรู้” ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของการจัดการความรู้ และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำรูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาในสถานศึกษา