หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 8 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2561
8 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-09 09:16:49

   8 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2561 ที่ประชุมเห็นชอบการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ(รายได้) ประจำปีงบประมาณ 2561 การติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองและการประชาสัมพันธ์ข่าวของหน่วยงาน