หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษา โครงการความร่วมือ กับ SEAMEO จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่อโครงการย่อย Sea-Teacher
รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษา โครงการความร่วมือ กับ SEAMEO จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่อโครงการย่อย Sea-Teacher

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-23 14:12:10

   รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษา โครงการความร่วมือ กับ SEAMEO จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่อโครงการย่อย Sea-Teacher ทั้งนี้คณะได้เป็นเจ้าภาพรับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จำนวนทั้งสิ้น 8 คน เพื่อให้ฝึกสอน สังเกตการจัดการเรียนการสอน และเข้าชั้นเรียนทั้งในคณะและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม ระหว่างวันที่ 22 มกราคม ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานให้การดูแล ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา