หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจากนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา (English camp for Enhancement SSRU Expected Characteristic in St
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจากนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา (English camp for Enhancement SSRU Expected Characteristic in St

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-23 14:19:42

   วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจากนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา (English camp for Enhancement SSRU Expected Characteristic in Students)” ณ เรือนไม้ชายคลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนและความจำเป็นในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ” ในการนี้คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงสำหรับการสละเวลามาให้ข้อคิดและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา มา ณ โอกาสนี้