หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 20 – 21 มกราคม สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแสดงกลุ่ม “เล่นหนึ่งฟินสี่” ภายใต้คอนเส็ปต์ “ร้องเล่นเต้นเล่า” (“Show one Impress
วันที่ 20 – 21 มกราคม สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแสดงกลุ่ม “เล่นหนึ่งฟินสี่” ภายใต้คอนเส็ปต์ “ร้องเล่นเต้นเล่า” (“Show one Impress

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-23 14:24:24

   วันที่ 20 – 21 มกราคม สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแสดงกลุ่ม “เล่นหนึ่งฟินสี่” ภายใต้คอนเส็ปต์ “ร้องเล่นเต้นเล่า” (“Show one Impressed Four” through “Sing Play Move Tell”(SPMT)”) ในโครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา (English camp for Enhancement SSRU Expected Characteristic in Students) ณ เรือนไม้ชายคลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ในการนี้คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงสำหรับการสละเวลามาให้ข้อคิดและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา มา ณ โอกาสนี้