หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 20 - 21 มกราคม พ.ศ. 2561 อาจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาฯ ดำเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา (English camp for Enhancement SSRU Expected Characteristic in Students)
วันที่ 20 - 21 มกราคม พ.ศ. 2561 อาจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาฯ ดำเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา (English camp for Enhancement SSRU Expected Characteristic in Students)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-23 14:33:23

   วันที่ 20 - 21 มกราคม พ.ศ. 2561 อาจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาฯ ดำเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา (English camp for Enhancement SSRU Expected Characteristic in Students) ณ เรือนไม้ชายคลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โครงการนี้จัดขี้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะความเป็นผู้นำ และทักษะการทำงานร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงกลุ่ม “เล่นหนึ่งฟินสี่” ภายใต้แนวคิด “ร้องเล่นเต้นเล่า” (“Show one Impressed Four” through “Sing Play Move Tell”(SPMT)”) ทัศนศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์ชาวต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ แฟนซีชุดประจำชาติ เป็นต้น โดยโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างดีทั้งในด้านการมีส่วนร่วม การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง