หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 26 มกราคม 2561 อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็ก จัดโครงการส่งเสริมนักศึกษาครูเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติการแข่งขันทางการศึกษามีความเข้มข้นมากขึ้นและแต่ละสถาบันก็มุ่งที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆและสร้างจุดเด่
26 มกราคม 2561 อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็ก จัดโครงการส่งเสริมนักศึกษาครูเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติการแข่งขันทางการศึกษามีความเข้มข้นมากขึ้นและแต่ละสถาบันก็มุ่งที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆและสร้างจุดเด่

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-29 08:09:49

   วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็ก จัดโครงการส่งเสริมนักศึกษาครูเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติการแข่งขันทางการศึกษามีความเข้มข้นมากขึ้นและแต่ละสถาบันก็มุ่งที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆและสร้างจุดเด่นใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนสำหรับผู้เรียน นอกจากการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการแล้ว การสร้างเครือข่ายความร่วมมือก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อการเป็นที่ยอมรับในสังคมในวงกว้างและเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีพร้อมทั้งสร้างความภูมิใจในสถาบันให้แก่บุคลากรและผู้เรียนในยุคที่การจัดอันดับเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และที่สำคัญไม่ยิงหย่อนไปกว่ากันก็คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เรียนทั้งในด้านการสร้างโอกาสในการทำงาน การแสวงหาประสบการณ์และการร่วมกันสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

   เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อย่างยั่งยืน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการให้มีมากขึ้น โดยเน้นที่การร่วมมือกับโรงเรียนหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติซึ่งเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือซึ่งบ่งบอกถึงการยอมรับในระดับที่สูงขึ้นจากสังคม ดังนั้นทางสาขาวิชาจึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อการสร้างโอกาสสำหรับนักศึกษาครูในการที่จะออกฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา