หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต :ค่ายจิตอาสาปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดอยุธยา
๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต :ค่ายจิตอาสาปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดอยุธยา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-31 09:28:04

   ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต :ค่ายจิตอาสาปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดอยุธยา

   อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์ภาณุวัฒน์ ศิวะสกลุราช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต :ค่ายจิตอาสาปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในสังคม เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการนำวิชาชีพมาใช้จริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

   โดยโครงการนี้มีกิจรรม นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้เข้าไปทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารโรงเรียน จัดบอร์ดให้ความรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ และได้มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาจำเป็นที่ใช้สำหรับนักเรียน พร้อมกันนี้คณะครุศาสตร์ได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประเทศอาเซียน ในโครงการ SEA-Teacher Project Batch 5 ไปร่วมจัดบอร์ดเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในครั้งนี้